Wymogi emisyjne

SARPI spełnia wszystkie wymogi stawiane spalarniom odpadów przemysłowych i niebezpiecznych w zakresie przebiegu procesu i skutecznej redukcji wielkości emisji do powietrza.

Nazwa substancjiDopuszczalna ilość substancji zanieczyszczających
Pył ogółem10 mg/m3
Związki organiczne Corg10 mg/m3
Chlorowodór10 mg/m3
Fluorowodór1 mg/m3
Dwutlenek siarki50 mg/m3
Tlenek węgla50 mg/m3
Metale ciężkie i ich związki wyrażone jako metal:
kadm + tal + rtęć + antymon + arsen + ołów + chrom + kobalt +miedź + mangan + nikiel + wanad + cyna
0,05 mg/m3
Dioksyny i furany0,1 mg/m3