SARPI Dąbrowa Górnicza

Jako zakład działamy w Polsce od 1994 r. Obecnie zatrudniamy  ponad 60 pracowników, w tym wielu doskonale wyszkolonych inżynierów oraz specjalistów w dziedzinie chemii i ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SARPI DĄBROWA GÓRNICZA Sp. z o.o. 
  z siedzibą w ul. Koksownicza 16, 42-523 Dąbrowa Górnicza,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) W celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

b) Dla celów spełnienia wymagań prawnych wynikających Ustawy z dnia 12 grudnia 2012
o odpadach (Dz. U. 2018, poz. 992) –  art.  Ust. 1 lit. c.

c) Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.

d) Dla celów wysyłania treści o charakterze marketingowym – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.

e) Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz SARPI DĄBROWA GÓRNICZA Sp. z o.o.
 • spółki należące do grupy kapitałowej,
 • banki – w zakresie obsługi płatności,
 • operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy lub
  w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora. Dane zawarte w kartach przekazania odpadów będą przechowywane przez okres 6 lat od daty jej wystawienia.
 3. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 4. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. Pani/Pana dane będą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 7. Podanie  danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne lub wynika wprost z przepisów prawa. W pozostałych przypadkach – dobrowolne.