Nasze usługi

Podstawową usługą oferowaną naszym klientom jest termiczne unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne – proces D10 wraz z odzyskiem energii – proces R1, z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa ekologicznego.

 

Możemy unieszkodliwiać odpady stałe, ciekłe, szlamy oraz pojemniki ciśnieniowe (aerozole). Ogółem przyjmujemy ponad 800 kategorii odpadów (wg EWC), w tym 379 niebezpiecznych. Pełna lista odpadów przyjmowanych przez SARPI znajduje się pod adresem: sarpi.pl/Europejska_Lista_Kodow

Odbieramy i unieszkodliwiamy między innymi:
 • odpady ciekłe (rozpuszczalniki, zanieczyszczone ścieki, związki węglowodorowe…)
 • odpady stałe (osady z farb i lakierów, odpady opakowaniowe, zanieczyszczone ziemie…)
 • odpady „specjalne” (kwasy organiczne, odczynniki laboratoryjne, baterie i akumulatory…)
 • przeterminowane środki ochrony roślin (pestycydy),
 • odpady medyczne i weterynaryjne,
 • odpady farmaceutyczne, przeterminowane leki,
 • odpady zawierające związki chlorowcoorganiczne czy PCB.

Nasze usługi poszerzyliśmy również o unieszkodliwianie freonów. Spalamy freony typu R-11 (CCl3F), R-12 (CCl2F2) oraz R-22 (CHF2Cl) stosowane jako ciecze chłodzące w urządzeniach chłodniczych oraz jako czynniki nośne w rozpylaczach kosmetycznych i gaśnicach.

Odnośnie unieszkodliwiania odpadów zawierających PCB, pragniemy przypomnieć, że zgodnie z konwencją sztokholmską oraz polskimi przepisami, substancje zawierające powyżej 50 mg/kg PCB, powinny były być unieszkodliwione przez spalenie w ostatecznym terminie do 30 czerwca 2010 r. Nadal trwa jednak ich sukcesywna likwidacja i nasz zakład przyjmuje do unieszkodliwienia substancje zanieczyszczone tymi związkami.

Proponujemy naszym klientom bezpośrednią współpracę gwarantującą obsługę w zakresie:
 • odbioru i transportu odpadów środkami własnymi lub zleconymi,
 • obsługę logistyczną,
 • podstawienia odpowiednich pojemników, kontenerów,
 • termicznego unieszkodliwienia odpadów – proces D10 wraz z odzyskiem energii –proces R1,
 • wystawienia dodatkowych zaświadczeń,
 • udokumentowania procesu unieszkodliwienia,
 • doradztwa w zakresie postępowania z odpadami.

Odbieramy szerokie spektrum odpadów niebezpiecznych i oferujemy usługę dostosowaną do potrzeb naszych klientów, bez względu na rodzaj wykonywanej przez nich działalności.

Gwarantujemy pełną kontrolę nad przemieszczaniem się odpadów z miejsca ich wytwarzania aż do miejsca ich unieszkodliwienia, zapewniając ciągłość usług.

Zapewniamy naszym klientom najlepszą jakość usług poprzez:
 • zdolność szybkiego reagowania: odbiór odpadów w sytuacjach nagłych (awaryjnych), elastyczność harmonogramów odbioru, gwarancję stałości odbioru odpadów,
 • usługi spersonalizowane:
  • działania interwencyjne techników-chemików na obiektach przemysłowych,
  • audyty, doradztwo i zarządzanie strumieniem odpadów, w obiektach przemysłowych.