SARPI Dąbrowa Górnicza sp. z o.o.

Jako zakład działamy w Polsce od 1994 r. Obecnie zatrudniamy ponad 60 pracowników, w tym wielu doskonale wyszkolonych inżynierów oraz specjalistów w dziedzinie chemii i ochrony środowiska.

Mając na uwadze poprawę warunków życia ludności i uwzględniając możliwości ekosystemu, ochrony środowiska i bioróżnorodności, chcemy odpowiadać nie tylko na dzisiejsze potrzeby, ale i potrzeby przyszłych pokoleń. Dlatego też zakres naszych działań podlega Karcie Zrównoważonego Rozwoju w zakresie:

 • zarządzania przedsiębiorstwem,
 • ochrony środowiska,
 • etyki,
 • dialogu z klientami,
 • zarządzania ryzykiem.

 

Będąc wiodącą w Polsce spółką w zakresie termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych i przemysłowych w naszą podstawową działalność mamy wpisaną ochronę środowiska. Wszystkie nasze działania mają na celu dbałość o zachowanie czystości środowiska naturalnego, ochronę zdrowia ludności i zapewnienie przyszłym pokoleniom godnych warunków bytowych. Dlatego nasza firma przyjmuje na siebie z całą odpowiedzialnością zobowiązania wynikające z opracowanej i przyjętej przez koncern Veolia Environnement Karty Zrównoważonego Rozwoju.

 

Realizacja zobowiązań wynikających z tej Karty oznacza dla SARPI Dąbrowa Górnicza stałą mobilizację środków na prowadzoną eksploatację i badania związane z ochroną środowiska, bezpieczeństwem ludzi i ich otoczenia. Oznacza również stałe towarzyszenie naszym klientom i dostawcom, którzy podejmują się tego długoterminowego zadania.

 

10 głównych zobowiązań Karty Zrównoważonego Rozwoju:

 • Chronić środowisko naturalne, oszczędnie gospodarować zasobami naturalnymi i sprzyjać zachowaniu bioróżnorodności.
 • Rozwijać System Zarządzania Środowiskiem, pozwalający na określanie celów związanych z ochroną środowiska; wprowadzać w życie konkretne działania i monitorować ich postęp.
 • Czuwać nad zgodnym z prawem i z obowiązującymi normami funkcjonowaniem eksploatowanych przez nas instalacji oraz świadczonymi przez nas usługami.
 • Troszczyć się o poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników w stopniu bardziej rygorystycznym niż nakazuje prawo.
 • Angażować nasze wysiłki w działalność badawczą, rozwój i innowacyjność w celu sprostania wymaganiom środowiskowym.
 • Rozwijać kompetencje pracowników, wspierać ich samodzielność i promować inicjatywy społeczne.
 • Zachęcać naszych partnerów, podwykonawców i dostawców do przestrzegania naszych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • Uprzedzać potrzeby i oczekiwania ludności w zakresie usług na rzecz środowiska.
 • Wspierać rozwój lokalnych społeczności, tam gdzie funkcjonują nasze zakłady.
 • Popierać zobowiązania Międzynarodowej Rezolucji ONZ (Globar Compact) i działać wspólnie z pozostałymi sygnatariuszami na rzecz dostępu do podstawowych usług i poszanowania fundamentalnych praw człowieka.