Informacje podawane do wiadomości publicznej

Informacje podawane do wiadomości publicznej przez zakłady o zwiększonym ryzyku zgodnie z artykułem 261a Ustawy Prawo o Ochronie Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (akt posiada tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zmianą Dz.U. 2021 poz. 2269)

 

1. Prowadzącym Zakład jest firma SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Koksowniczej 16 w Dąbrowie Górniczej reprezentowana jednoosobowo przez Prezesa Zarządu.

 

2. SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o. o.o. potwierdza, że podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym i przedłożyła w dniu 16.10.2017 roku właściwym organom aktualizacje zgłoszenia zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym.

 

3. SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi unieszkodliwiania i odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Prowadzi proces technologiczny termicznego przekształcania odpadów połączony z odzyskiem energii, zapewniający pełne bezpieczeństwo ekologiczne na wszystkich etapach unieszkodliwiania. Posiada pozwolenie zintegrowane (IPPC), potwierdzające zgodność instalacji z zasadami najlepszej dostępnej techniki (BAT). Należy do francuskiej grupy SARP Industries SA, będącej częścią koncernu Veolia, światowego lidera w zakresie usług na rzecz ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej i usług energetycznych.

 

4. Charakterystyka składowanych/magazynowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku

4.1 Odpady niebezpieczne o zmiennym składzie – kategoria H3 (działanie toksyczne na organy docelowe – narażenie jednorazowe – działanie toksyczne na narządy docelowe, kategoria 1)

4.2 Odpady płynne niskokaloryczne o zmiennym składzie – kategoria E2 (niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii przewlekłe 2)

 

5. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Przeprowadzona w zakładzie analiza ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej wykazała, że strefa zagrożenia w przypadku ewentualnej awarii nie wydostanie się poza teren, do którego SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. posiada tytuł prawny.

W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, bądź awarii noszących znamiona tzw. poważnej awarii przemysłowej, Prowadzący Zakład natychmiastowo zawiadamia o tym fakcie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej, Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Działania ratownicze prowadzone są siłami i środkami własnej Zakładowej Grupy Bezpieczeństwa od momentu zauważenia zagrożenia aż do czasu przybycia Zastępów JRG Dąbrowa Górnicza oraz sił i środków Państwowej Straży Pożarnej.

Osoby zamieszkujące lub znajdujące się w obszarze potencjalnego zagrożenia zobowiązane są do wykonywania poleceń straży miejskiej, straży pożarnej, policji i innych instytucji podległych Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Dąbrowa Górnicza w czasie akcji ratowniczej.

Lokalne jednostki organizacyjne systemu oświaty i pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty i instytucje służące społeczeństwu, posiadają procedury i tryby postępowania na wypadek zagrożenia zewnętrznego, sporządzane i nadzorowane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Data udostępnienia 15.01.2021