Zarządzanie bezpieczeństwem

SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. prowadzi jedną z najnowocześniejszych w Polsce instalacji termicznego przekształcania odpadów, która gwarantuje przeprowadzenie procesu unieszkodliwiania w sposób w pełni kontrolowany i całkowicie bezpieczny dla środowiska.

 

Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem obejmuje działania w zakresie bezpieczeństwa technicznego, pożarowego, wybuchowego i ekologicznego oraz higieny pracy i polega na monitorowaniu procesów, identyfikacji zagrożeń i niezgodności oraz na prowadzeniu działań korygujących.

Ciągłe doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem jest priorytetem dla kierownictwa zakładu. W tym zakresie prowadzone są odpowiednie działania, wynikające z polityki koncernu Veolia Environnement.

Planowane i wdrażane są działania korygujące, zapobiegawcze oraz regularnie wykonywane są przeglądy urządzeń i procesów. W ostatnich miesiącach opracowano i wdrożono szereg instrukcji i programów, w tym:

 • instrukcje postępowania w razie awarii lub wypadków,
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
 • instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • instrukcje BHP na stanowiskach obsługi i utrzymania ruchu,
 • ocenę ryzyka zawodowego,
 • program poprawy stanu BHP i przeciwpożarowego,
 • ocenę zagrożenia wybuchem,
 • program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym.

 

Dokonywane są analizy wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy.

 

Powołano Zakładową Grupę Bezpieczeństwa, Zespół ds.oceny ryzyka zawodowego oraz Komisję Techniczną. Wszystkie te działania pozwalają na wczesne wykrywanie i identyfikację zagrożeń oraz podejmowanie odpowiednich decyzji. Zdecydowanie wpływają na zmniejszenie wypadkowości
w środowisku pracy.

 

Dzięki stosowaniu wymogów najlepszej dostępnej techniki(BAT) nasza instalacja gwarantuje:

 • efektywny system oczyszczania gazów obejmujący układ odpylania z elektrofiltrem, suszarnią rozpyłową i filtrem workowym oraz układ usuwania zanieczyszczeń gazowych z płuczką HCl, płuczką SO2, układem DeNOx (odazotowania) i filtr końcowy z węglem aktywnym,
 • wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji pary i energii elektrycznej na potrzeby własne
  i odbiorców zewnętrznych,
 • zamknięty obieg wody procesowej i ścieków technologicznych – eliminację ryzyka zanieczyszczenia wód,
 • hermetyzację procesu poprzez utrzymywanie podciśnienia w instalacji i spalanie w piecu odorów z hali magazynowej,
 • szczelne podłoże pod całą instalacją, bezodpływowe układy zapewniające zatrzymanie wycieków z instalacji i ich unieszkodliwienie przez spalenie,
 • izolację od podłoża zbiorników odpadów ciekłych i punktów rozładunku odpadów
  (geomembrany i tace pod zbiornikami)
 • szczelne nawierzchnie drogowe – odprowadzenie ścieków deszczowych do oczyszczalni ścieków przemysłowych,
 • skuteczność oczyszczania spalin, która monitorowana jest za pomocą dwóch niezależnych systemów – wysokiej klasy analizatorów pracujących w układzie ciągłym.

 

W SARPI chronimy środowisko naturalne i całkowicie kontrolujemy nasz wpływ na nie!