Oczyszczanie spalin

Ten etap zaczyna się od odpylania w dwusekcyjnym elektrofiltrze. Na kanale wylotowym spalin z elektrofiltra zamontowany jest układ dozowania substancji wiążącej rtęć. Odpylone gazy są następnie przesyłane do suszarki rozpyłowej. Poprzez odparowanie zneutralizowanych ścieków w tym urządzeniu, obniżana jest temperatura spalin w celu przygotowania ich do ostatecznego odpylania w filtrze workowym. Do spalin tuż przed wejściem na filtr workowy jest dozowany węgiel aktywny specjalnie przygotowywany do wychwycenia dioksyn i furanów oraz wapno do absorpcji w fazie suchej związków chloru i siarki.

Pyły z ostatnich sekcji kotła, elektrofiltru i filtra workowego są przesyłane systemem transportu pneumatycznego do specjalnego silosu lub magazynowane w specjalnych opakowaniach.
Następnie spaliny poddawane są oczyszczaniu chemicznemu. Jego pierwszym etapem jest płuczka kwaśna, gdzie za pomocą słabego roztworu kwasu HCl wymywane są związki chemiczne rozpuszczalne w kwasach, w tym związki metali ciężkich. Dodatkowo w tej płuczce wyłapywany jest chlor i fluor, które to związki przechodzą do kwasów. Po przekroczeniu stężenia soli
w cieczy płuczącej jej nadmiar jest neutralizowany mlekiem wapiennym i kierowany do suszarki rozpyłowej.

Kolejnym elementem czyszczącym jest płuczka SO2. Cieczą płuczącą jest roztwór mleka wapiennego dodatkowo intensywnie napowietrzany. W wyniku reakcji chemicznych tlenki siarki przechodzą do gipsu. Po przekroczeniu ustalonego progu zawartości zawiesiny gipsu w cieczy płuczącej, jej nadmiar kieruje się do wirówek gipsu.

Końcowe doczyszczenie spalin odbywa się drogą absorpcji resztkowych zanieczyszczeń w filtrze ze złożem węgla aktywnego. Złoże podlega ciągłej wymianie, której szybkość jest określana na podstawie ciągłej analizy gazów spalinowych. Ostatnim etapem procesu oczyszczania spalin jest katalityczny rozkład tlenków azotu w obecności amoniaku. Proces jest realizowany w katalizatorze tlenkowym. Pracą spalarni sterują systemy komputerowe. Skuteczność oczyszczania spalin jest monitorowana za pomocą wysokiej klasy analizatorów. Informacja o zanieczyszczeniach spalin może być dynamicznie przesyłana na duże odległości do ośrodków dyspozycyjnych lub kontrolnych.