Instalacja do fizykochemicznego
przygotowania odpadów ciekłych

Od kwietnia 2015 r., po uzyskaniu wszystkich wymaganych pozwoleń, w SARPI działa instalacja do fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych oraz wysoko uwodnionych szlamów. 

Maksymalna roczna zdolność przerobowa tej instalacji wynosi 40 000 Mg odpadów.

Proces fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych ma na celu polepszenie własności parametrów odpadów pod kątem procesu spalania.

Fizykochemiczne przygotowanie odpadów ciekłych przewiduje procesy koagulacji i flokulacji, wsparte procesem aeroflotacji w celu wydzielenia zawiesin trudno opadających oraz olejów zdyspergowanych, które następnie zostaną unieszkodliwione termicznie.

Na powyższą instalację przyjmujemy odpady ciekłe pochodzące głównie z czyszczenia zbiorników, powierzchni, rurociągów oraz z napraw i konserwacji, a także z innych instalacji chemicznych oraz zawiesiny z zaadsorbowanymi detergentami.
Mogą to być również odpady z przemysłu drukarskiego i fotograficznego, których nie można poddać oczyszczaniu biologicznemu lub recyklingowi.

Dzięki uruchomieniu tej instalacji jeszcze skuteczniej odzyskujemy potencjał energetyczny zawarty w odpadach, optymalizując proces spalania.